Formulář pro uplatnění reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

 Adresát (prodávající):

Internetový obchod:                     www.obchodsradosti.cz

Společnost:                                       Harmonická firma s.r.o.
Se sídlem:                                          Na břehu 496/13, 190 00 Praha 9
IČ:                                                         08458332
E-mailová adresa:                           klara@obchodsradosti.cz
Telefonní číslo:                                +420 608 580 283

 

Následující údaje doplní zákazník:

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:      ..........................................................................................

Moje adresa:                      ..........................................................................................

Můj telefon a e-mail:          ..........................................................................................

 

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne ......................... jsem ve Vašem obchodě ..................................................vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady: (* zde je třeba vadu podrobně popsat ).

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

 

Požaduji vyřídit reklamaci .................................................................................................................

..................................................................................................................................................

 

(* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 

  • Datum objednání ................................/datum obdržení ...................................
  • Číslo objednávky: .........................................
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem ........................................................
    a budou navráceny zpět způsobem ......................................................... (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)
  • Jméno a příjmení spotřebitele: .........................................................
  • Adresa spotřebitele: .........................................................
  • Email:  .........................................................
  • Telefon: .........................................................

 

 

V .......................... Dne ..............................

 

podpis spotřebitele:__________________________________

                                               Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. ..........................

 

 Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně      věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.